ALGEMENE VOORWAARDEN 
JUST BE FASHION BOUTIQUE

Inhoudsopgave

1. Definities 
2. Identiteit van de ondernemer
3. Algemeen
4. Ontbindingsrecht
5. Uitsluiting ontbindingsrecht
6. Ruilen
7. Levering
8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
9. Klanten en geschil
 

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 3. Dag: kalenderdag
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
   

2.   Identiteit van ondernemer

Naam webwinkel: Just Be Fashion Boutique
KvK nummer: 81668880
Vestigingsplaats: Maldenburg 7, 3085 KG Rotterdam, Nederland
E-mail: info@justbefashion.nl
Telefoon: (+31) 6 83 94 52 67

 

3.    Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Just Be Fashion Boutique en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. De ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Just Be Fashion deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Just Be Fashion Boutique het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

4.    Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger. 
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. 
 3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Just Be Fashion Boutique te melden. Just Be Fashion Boutique verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht. 
 4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Just Be Fashion Boutique geretourneerd te worden, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 7. De ondernemer vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding. 

 

​5.    Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. Voor losse kranten of tijdschriften;
 7. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

6.   Ruilen

Ruilen is alleen mogelijk indien consument aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Indien er sprake is van een fabrieksfout
 2. Producten zijn niet gebruikt, beschadigd, gedragen of gewassen
 3. Producten zijn vrij van geurtjes of make-up
 4. Ruilen kan binnen 14 dagen
 5. De prijskaartjes en het protectatag intact en niet verwijderd zijn

Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kunnen de producten niet worden geruild.

7.    Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. De ondernemer zal bestellingen uiterlijk binnen 7 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De ondernemer zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. De ondernemer zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden. 
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde. 

 

8.    Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijde door Just Be Fashion Boutique worden aangepast.
 2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 3. Just Be Fashion Boutique zal een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

9.    Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
 3. Bij Just Be Fashion Boutique ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. Mochten consument en ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

 

© 2021 - 2024 www.justbefashion.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel